ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนผิวจราจร คสล. สายบ้านหนองหลวง หมู่ที่ 5 ต.หนองกุลา อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก เชื่อมต่อ ต.ช่องลม อ.ลานกระบือ จ.กำแพงเพชร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ข้อมูลเพิ่มเติม

  • เรื่อง: ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนผิวจราจร คสล. สายบ้านหนองหลวง หมู่ที่ 5 ต.หนองกุลา อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก เชื่อมต่อ ต.ช่องลม อ.ลานกระบือ จ.กำแพงเพชร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  • เลขที่เอกสาร: 36/2561
  • วันที่ขายแบบ/เอกสาร: 13 ก.พ. 61 - 20 ก.พ. 61
  • ราคาแบบ/เอกสาร: 300.- บาท
  • วันที่ยื่นข้อเสนอ: 21 ก.พ. 61
  • ราคากลาง: 3,000,000.- บาท