ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ศูนย์วิทยาศาสตร์การเรียนพร้อมติดตั้ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ข้อมูลเพิ่มเติม

  • เรื่อง: ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ศูนย์วิทยาศาสตร์การเรียนพร้อมติดตั้ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  • เลขที่เอกสาร: 3/2561
  • วันที่ขายแบบ/เอกสาร: 21 ก.พ. 61 - 6 มี.ค. 61
  • ราคาแบบ/เอกสาร: 500.- บาท
  • วันที่ยื่นข้อเสนอ: 7 มี.ค. 61
  • ราคากลาง: 4,922,000.- บาท