ร่างประกาศประกวดราคาซื้อขุดลอก คูคลอง หนองบึง สระน้ำ แหล้งน้ำสาธารณะภายในเขตอำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)