ประกวดราคาซื้อขุดลอก คูคลอง หนองบึง สระน้ำ แหล่งน้ำสาธารณะภายในเขตอำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ข้อมูลเพิ่มเติม

  • เรื่อง: ประกวดราคาซื้อขุดลอก คูคลอง หนองบึง สระน้ำ แหล่งน้ำสาธารณะภายในเขตอำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  • เลขที่เอกสาร: 4/2561
  • วันที่ขายแบบ/เอกสาร: 8 มี.ค 2561 - 15 มี.ค. 2561
  • ราคาแบบ/เอกสาร: 200.- บาท
  • วันที่ยื่นข้อเสนอ: 16 มี.ค. 2561
  • ราคากลาง: 1,999,759.20 บาท