ส่งร่างประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนผิวจราจรลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (โดยวิธี Pavement In-Place Recyling) สาย อบจ.พล. 3013 บ้านบึงกระดาน - บ้านบึงถัง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)