ประกวดราคาซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โครงการค่าขุดลอก คูคลอง หนองบึง สระน้ำ แหล่งน้ำสาธารณะภายในเขตอำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ข้อมูลเพิ่มเติม

  • เรื่อง: ประกวดราคาซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โครงการค่าขุดลอก คูคลอง หนองบึง สระน้ำ แหล่งน้ำสาธารณะภายในเขตอำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  • เลขที่เอกสาร: 6/2561
  • วันที่ขายแบบ/เอกสาร: 10 พฤษภาคม 2561 - 18 พฤษภาคม 2561
  • ราคาแบบ/เอกสาร: 500.- บาท
  • วันที่ยื่นข้อเสนอ: 21 พฤษภาคม 2561
  • ราคากลาง: 1,999,887.60 บาท