ร่างประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนผิวจราจร คสล. สายทางเข้าศูนย์ราชการ ต.ท่าทอง เชื่อมต่อ ต.ท่าโพธิ์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)