ประกวดราคาจ้างปรับปรุงถนนผิวจราจรลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายซอยพิษณุโลกเมืองใหม่ หมู่ที่ 5 ต.พลายชุมพล ติดต่อ หมู่ที่ 5 ต.บ้านคลอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ข้อมูลเพิ่มเติม

  • เรื่อง: ประกวดราคาจ้างปรับปรุงถนนผิวจราจรลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายซอยพิษณุโลกเมืองใหม่ หมู่ที่ 5 ต.พลายชุมพล ติดต่อ หมู่ที่ 5 ต.บ้านคลอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  • เลขที่เอกสาร: 110/2561
  • วันที่ขายแบบ/เอกสาร: 30 พฤษภาคม 2561 - 8 มิถุนายน 2561
  • ราคาแบบ/เอกสาร: 1,000.- บาท
  • วันที่ยื่นข้อเสนอ: 11 มิถุนายน 2561
  • ราคากลาง: 1,500,000.- บาท