ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนผิวจราจร คสล. สายวัดหลวงพ่อโต หมู่ที่ 7 ตำบลวัดจันทร์ เชื่อมต่อ ตำบลท่าทอง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ข้อมูลเพิ่มเติม

  • เรื่อง: ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนผิวจราจร คสล. สายวัดหลวงพ่อโต หมู่ที่ 7 ตำบลวัดจันทร์ เชื่อมต่อ ตำบลท่าทอง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  • เลขที่เอกสาร: 107/2561
  • วันที่ขายแบบ/เอกสาร: 30 พฤษภาคม 2561 - 7 มิถุนายน 2561
  • ราคาแบบ/เอกสาร: 2,000.- บาท
  • วันที่ยื่นข้อเสนอ: 8 มิถุนายน 2561
  • ราคากลาง: 3,500,000.- บาท