ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนผิวจราจรลาดยางแบบผิวเรียบ สายบ้านตะกูสามนาง หมู่ที่ 12 ตำบลวังพิกุล - หมู่ที่ 6 ตำบลแม่ระกา อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ข้อมูลเพิ่มเติม

  • เรื่อง: ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนผิวจราจรลาดยางแบบผิวเรียบ สายบ้านตะกูสามนาง หมู่ที่ 12 ตำบลวังพิกุล - หมู่ที่ 6 ตำบลแม่ระกา อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  • เลขที่เอกสาร: 109/2561
  • วันที่ขายแบบ/เอกสาร: 30 พฤษภาคม 2561 - 8 มิถุนายน 2561
  • ราคาแบบ/เอกสาร: 2,000.- บาท
  • วันที่ยื่นข้อเสนอ: 11 มิถุนายน 2561
  • ราคากลาง: 2,780,000.- บาท