ร่างประกาศประ่กวดราคาซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เพื่อจัดทำโครงการขุดลอก คูคลอง หนองบึง สระน้ำ แหล่งน้ำสาธารณะภายในเขตอำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)