ประกวดราคาจ้างก่อสร้างค่าก่อสร้างถนนผิวจราจร คสล.สายทางเข้าศูนย์ราชการ ต.ท่าทอง เชื่อมต่อ ต.ท่าโพธิ์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ข้อมูลเพิ่มเติม

  • เรื่อง: ประกวดราคาจ้างก่อสร้างค่าก่อสร้างถนนผิวจราจร คสล.สายทางเข้าศูนย์ราชการ ต.ท่าทอง เชื่อมต่อ ต.ท่าโพธิ์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  • เลขที่เอกสาร: 112/2561
  • วันที่ขายแบบ/เอกสาร: 8 มิ.ย. 61 - 25 มิ.ย. 61
  • ราคาแบบ/เอกสาร: 4,000.- บาท
  • วันที่ยื่นข้อเสนอ: 26 มิถุนายน 2561
  • ราคากลาง: 6,200,000.- บาท