ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารหอพัก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ข้อมูลเพิ่มเติม

  • เรื่อง: ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารหอพัก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  • เลขที่เอกสาร: 113/2561
  • วันที่ขายแบบ/เอกสาร: 8 มิ.ย. 61 - 25 มิ.ย. 61
  • ราคาแบบ/เอกสาร: 4,000.- บาท
  • วันที่ยื่นข้อเสนอ: 26 มิถุนายน 2561
  • ราคากลาง: 6,000,000.- บาท