ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนผิวจราจร คสล. สายหมู่ที่ 7 ต.วงฆ้อง เชื่อมต่อ หมู่ที่ 7 ต.ศรีภิรมย์ อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ข้อมูลเพิ่มเติม

  • เรื่อง: ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนผิวจราจร คสล. สายหมู่ที่ 7 ต.วงฆ้อง เชื่อมต่อ หมู่ที่ 7 ต.ศรีภิรมย์ อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  • เลขที่เอกสาร: 114/2561
  • วันที่ขายแบบ/เอกสาร: 8 มิ.ย. 61 - 15 มิ.ย. 61
  • ราคาแบบ/เอกสาร: 1,000.- บาท
  • วันที่ยื่นข้อเสนอ: 18 มิถุนายน 2561
  • ราคากลาง: 900,000.- บาท