ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนผิวจราจรลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายหมู่ที่ ๔ ตำบลสมอแข อำเภอเมืองพิษณุโลก เชื่อมต่อ หมู่ที่ ๙ ตำบลวังทอง อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)