ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนผิวจราจร ศสล. สายหมู่ที่ ๕ ต.สมอแข เชื่อมต่อ หมู่ที่ ๓ ต.อรัญญิก อ.เมืองฯ จ.พิษณุโลก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)