ประกวดราคาซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เพื่อจัดทำโครงการขุดลอก คูคลอง หนองบึง สระน้ำ แหล่งน้ำสาธารณะภายในเขตอำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ข้อมูลเพิ่มเติม

  • เรื่อง: ประกวดราคาซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เพื่อจัดทำโครงการขุดลอก คูคลอง หนองบึง สระน้ำ แหล่งน้ำสาธารณะภายในเขตอำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  • เลขที่เอกสาร: 7/2561
  • วันที่ขายแบบ/เอกสาร: 21 มิถุนายน 2561 - 28 มิถุนายน 2561
  • ราคาแบบ/เอกสาร: 500.- บาท
  • วันที่ยื่นข้อเสนอ: 29 มิถุนายน 2561
  • ราคากลาง: 1,999,802.80.- บาท