ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนผิวจราจร คสล. สายหมู่ที่3 ตำบลชัยนาม เชื่อมต่อ หมู่ที่1 ตำบลวังนกแอ่น อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)