ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนผิวจราจรลาดยางแบบผิวเรียบสายน้ำริน-แก่งเจ็ดสองแคว หมู่ที่ 14 บ้านป่าขนุน ต. บ้านกลาง อ. วังทอง จ.พิาณุโลก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)