ร่างประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ ชนิด 10 ล้อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)