ประกวดราคาซื้อค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โครงการซ่อมปรับเกรดผิวถนนในเขตอำเภอต่างๆที่เชื่อมโยงสายทางที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก จำนวน 9 อำเภอ (ยกเว้นอำเภอ เนินมะปราง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)