ประกวดราคาจ้างปรับปรุงถนนผิวจราจรลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ทางหลวง อบจ.พล.2035 ทางหลวง 1220 ตอนเทศบาลวัดโบสถ์-บ้านนาขาม ต.บ้านยาง อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)