ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนผิวจราจร คสล. หมู่ที่ 13 ต.วังนกแอ่น เชื่อมต่อ หมู่ที่10 ต.ดินทอง อ.วังทอง จ.พิษณุโลก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)