ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนผิวจราจรลาดยางแบบผิวเรียบ หมู่ที่ 8 บ้านวังหนองแดง ต.ท่างาม เชื่อมต่อ หมู่ที่ 7 บ้านท่าแก่ง ต.บ้านยาง อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ข้อมูลเพิ่มเติม

  • เรื่อง: ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนผิวจราจรลาดยางแบบผิวเรียบ หมู่ที่ 8 บ้านวังหนองแดง ต.ท่างาม เชื่อมต่อ หมู่ที่ 7 บ้านท่าแก่ง ต.บ้านยาง อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  • เลขที่เอกสาร: 125/2561
  • วันที่ขายแบบ/เอกสาร: 2 สิงหาคม 2561 - 10 สิงหาคม 2561
  • ราคาแบบ/เอกสาร: 1,000.- บาท
  • วันที่ยื่นข้อเสนอ: 14 สิงหาคม 2561
  • ราคากลาง: 710,000.- บาท