ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 9 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ข้อมูลเพิ่มเติม

  • เรื่อง: ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 9 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  • เลขที่เอกสาร: 10/2561
  • วันที่ขายแบบ/เอกสาร: 3 สิงหาคม 2561 - 10 สิงหาคม 2561
  • ราคาแบบ/เอกสาร: 100.- บาท
  • วันที่ยื่นข้อเสนอ: 14 สิงหาคม 2561
  • ราคากลาง: 1,850,000.- บาท