ประกาศราคาจ้างก่อสร้างสนามกีฬาและลานกีฬาโรงเรียนบางกลางท่าวพิทยาคม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ข้อมูลเพิ่มเติม

  • เรื่อง: ประกาศราคาจ้างก่อสร้างสนามกีฬาและลานกีฬาโรงเรียนบางกลางท่าวพิทยาคม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  • เลขที่เอกสาร: 128/2561
  • วันที่ขายแบบ/เอกสาร: 7 สิงหาคม 2561 - 16 สิงหาคม 2561
  • ราคาแบบ/เอกสาร: 2,000.- บาท
  • วันที่ยื่นข้อเสนอ: 17 สิงหาคม 2561
  • ราคากลาง: 3,000,000.- บาท