ประกวดราคาจ้างปรับปรุงถนนผิวจราจรลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สาย อบจ.พล.3014 บ้านกร่าง - บ้านจอมทอง อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ข้อมูลเพิ่มเติม

  • เรื่อง: ประกวดราคาจ้างปรับปรุงถนนผิวจราจรลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สาย อบจ.พล.3014 บ้านกร่าง - บ้านจอมทอง อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  • เลขที่เอกสาร: 129/2561
  • วันที่ขายแบบ/เอกสาร: 8 สิงหาคม 2561 - 21 สิงหาคม 2561
  • ราคาแบบ/เอกสาร: 2,000.- บาท
  • วันที่ยื่นข้อเสนอ: 22 สิงหาคม 2561
  • ราคากลาง: 3,000,000.- บาท