ประกวดราคาเช่าเช่ารถยนต์สำหรับใช้ในราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ระยะเวลาเช่า 5 ปี จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ข้อมูลเพิ่มเติม

  • เรื่อง: ประกวดราคาเช่าเช่ารถยนต์สำหรับใช้ในราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ระยะเวลาเช่า 5 ปี จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  • เลขที่เอกสาร: 1/2561
  • วันที่ขายแบบ/เอกสาร: 7 สิงหาคม 2561 - 15 สิงหาคม 2561
  • ราคาแบบ/เอกสาร: 500.- บาท
  • วันที่ยื่นข้อเสนอ: 16 สิงหาคม 2561
  • ราคากลาง: 4,849,200.- บาท