ประกวดราคาจ้างโครงการจัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี 2560 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ข้อมูลเพิ่มเติม

  • เรื่อง: ประกวดราคาจ้างโครงการจัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี 2560 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  • เลขที่เอกสาร: 132/2561
  • วันที่ขายแบบ/เอกสาร: 14 สิงหาคม 2561 - 22 สิงหาคม 2561
  • ราคาแบบ/เอกสาร: 200.- บาท
  • วันที่ยื่นข้อเสนอ: 23 สิงหาคม 2561
  • ราคากลาง: 555,000.- บาท