ประกวดราคาซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ข้อมูลเพิ่มเติม

  • เรื่อง: ประกวดราคาซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  • เลขที่เอกสาร: 13/2561
  • วันที่ขายแบบ/เอกสาร: 20 สิงหาคม 2561 - 27 สิงหาคม 2561
  • ราคาแบบ/เอกสาร: 200.- บาท
  • วันที่ยื่นข้อเสนอ: 28 สิงหาคม 2561
  • ราคากลาง: 533,460.- บาท