ประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาและปรับปรุงอาคารบึงราชนก องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ตำบลวังทอง อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ข้อมูลเพิ่มเติม

  • เรื่อง: ประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาและปรับปรุงอาคารบึงราชนก องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ตำบลวังทอง อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  • เลขที่เอกสาร: 133/2561
  • วันที่ขายแบบ/เอกสาร: 20 สิงหาคม 2561 - 29 สิงหาคม 2561
  • ราคาแบบ/เอกสาร: 2,000.- บาท
  • วันที่ยื่นข้อเสนอ: 30 สิงหาคม 2561
  • ราคากลาง: 2,910,000.- บาท