ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ ชนิด 10 ล้อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ข้อมูลเพิ่มเติม

  • เรื่อง: ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ ชนิด 10 ล้อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  • เลขที่เอกสาร: 14/2561
  • วันที่ขายแบบ/เอกสาร: 20 สิงหาคม 2561 - 5 กันยายน 2561
  • ราคาแบบ/เอกสาร: 500.- บาท
  • วันที่ยื่นข้อเสนอ: 6 กันยายน 2561
  • ราคากลาง: 20,000,000.- บาท