ประกวดราคาซื้อเก้าอื้อัฒจันทร์พลาสติก HDPE พร้อมติดตั้ง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมบำรุงรักษาสนามกีฬาขนาดใหญ่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ข้อมูลเพิ่มเติม

  • เรื่อง: ประกวดราคาซื้อเก้าอื้อัฒจันทร์พลาสติก HDPE พร้อมติดตั้ง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมบำรุงรักษาสนามกีฬาขนาดใหญ่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)