ประกวดราคาซื้อเก้าอี้พลาสติก แบบมีพนักพิง จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ข้อมูลเพิ่มเติม

  • เรื่อง: ประกวดราคาซื้อเก้าอี้พลาสติก แบบมีพนักพิง จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  • เลขที่เอกสาร: 15/2561
  • วันที่ขายแบบ/เอกสาร: 23 สิงหาคม 2561 - 31 สิงหาคม 2561
  • ราคาแบบ/เอกสาร: 100.- บาท
  • วันที่ยื่นข้อเสนอ: 3 กันยายน 2561
  • ราคากลาง: 625,000.- บาท