ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนผิวจราจร คสล. สายบึงกกไม้แดง หมู่ที่ 9 - ทางหลวง พล.2001 (วังทอง-บึงพระ) ต.ดินทอง เชื่อมต่อ ต.บึงพระ อ.เมือง จ.พิษณุโลก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ข้อมูลเพิ่มเติม

  • เรื่อง: ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนผิวจราจร คสล. สายบึงกกไม้แดง หมู่ที่ 9 - ทางหลวง พล.2001 (วังทอง-บึงพระ) ต.ดินทอง เชื่อมต่อ ต.บึงพระ อ.เมือง จ.พิษณุโลก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  • เลขที่เอกสาร: 134/2561
  • วันที่ขายแบบ/เอกสาร: 31 สิงหาคม 2561 - 10 กันยายน 2561
  • ราคาแบบ/เอกสาร: 1,000.- บาท
  • วันที่ยื่นข้อเสนอ: 11 กันยายน 2561
  • ราคากลาง: 1,000,000.- บาท