ประกวดราคาจ้างปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณสนามหญ้าเทียมภายในสนามกีฬาจังหวัดพิษณุโลก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ข้อมูลเพิ่มเติม

  • เรื่อง: ประกวดราคาจ้างปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณสนามหญ้าเทียมภายในสนามกีฬาจังหวัดพิษณุโลก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  • เลขที่เอกสาร: 177/2561
  • วันที่ขายแบบ/เอกสาร: 19 กันยายน 2561 - 28 กันยายน 2561
  • ราคาแบบ/เอกสาร: 1,000.- บาท
  • วันที่ยื่นข้อเสนอ: 1 ตุลาคม 2561
  • ราคากลาง: 1,000,000.- บาท