ประกวดราคาจ้างปรับปรุงผิวถนนจราจรลาดยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น พล.ถ.1-0036 สาย อบจ.พล. 3048 แยกทางหลวงหมายเลข 1143 - บ้านนาตาจูม อำเภอชาติตระการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์