ประกวดราคาจ้างปรับปรุงถนนผิวจราจรลาดยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น พล.ถ.1-0036 สาย อบจ.พล.3048 แยกทางหลวงหมายเลข 1143 - บ้านนาตาจูม อำเภอชาติตระการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ข้อมูลเพิ่มเติม

  • เรื่อง: ประกวดราคาจ้างปรับปรุงถนนผิวจราจรลาดยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น พล.ถ.1-0036 สาย อบจ.พล.3048 แยกทางหลวงหมายเลข 1143 - บ้านนาตาจูม อำเภอชาติตระการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  • เลขที่เอกสาร: 1/2562
  • วันที่ขายแบบ/เอกสาร: 10 ตุลาคม 2561 - 30 ตุลาคม 2561
  • ราคาแบบ/เอกสาร: 4,000.- บาท
  • วันที่ยื่นข้อเสนอ: 31 ตุลาคม 2561
  • ราคากลาง: 9,287,000.- บาท