ประกวดราคาซื้อ จัดซื้อรถตัดหญ้าไหล่ทางแบบขับเคลื่อน 4 ล้อ (กองช่าง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ข้อมูลเพิ่มเติม

  • เรื่อง: ประกวดราคาซื้อ จัดซื้อรถตัดหญ้าไหล่ทางแบบขับเคลื่อน 4 ล้อ (กองช่าง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  • เลขที่เอกสาร: 3/2562
  • วันที่ขายแบบ/เอกสาร: 3 ธ.ค. 2561 - 13 ธ.ค. 2561
  • ราคาแบบ/เอกสาร: 500.- บาท
  • วันที่ยื่นข้อเสนอ: 14 ธ.ค. 2561
  • ราคากลาง: 2,100,000.- บาท