ประกวดราคาจ้าปรับปรุงถนนผิวจราจรลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (โดยวิธี Pavement In Place Recycling) สาย อบจ.พล.3025 บ้านนาขาม - บ้านปากพาน อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ข้อมูลเพิ่มเติม

  • เรื่อง: ประกวดราคาจ้าปรับปรุงถนนผิวจราจรลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (โดยวิธี Pavement In Place Recycling) สาย อบจ.พล.3025 บ้านนาขาม - บ้านปากพาน อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  • เลขที่เอกสาร: 30/2562
  • วันที่ขายแบบ/เอกสาร: 11 กุมภาพันธ์ 2562 - 27 กุมภาพันธ์ 2562
  • ราคาแบบ/เอกสาร: 4,000.- บาท
  • วันที่ยื่นข้อเสนอ: 28 กุมภาพันธ์ 2562
  • ราคากลาง: 9,848,223.64 บาท