ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนผิวจราจร คสล. สายหมู่ที่ 8 บ้านหนองนา ตำบลหนองกุลา ถึงหมู่ที่ 8 บ้านทุ่งชา ตำบลปลักแรด อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ข้อมูลเพิ่มเติม

  • เรื่อง: ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนผิวจราจร คสล. สายหมู่ที่ 8 บ้านหนองนา ตำบลหนองกุลา ถึงหมู่ที่ 8 บ้านทุ่งชา ตำบลปลักแรด อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  • เลขที่เอกสาร: 34/2562
  • วันที่ขายแบบ/เอกสาร: 11 กุมภาพันธ์ 2562 - 20 กุมภาพันธ์ 2562
  • ราคาแบบ/เอกสาร: 2,000.- บาท
  • วันที่ยื่นข้อเสนอ: 21 กุมภาพันธ์ 2562
  • ราคากลาง: 4,914,643.51 บาท