ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) (กองช่าง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ข้อมูลเพิ่มเติม

  • เรื่อง: ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) (กองช่าง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  • เลขที่เอกสาร: 12/2562
  • วันที่ขายแบบ/เอกสาร: 10 เมษายน 2562 - 23 เมษายน 2562
  • ราคาแบบ/เอกสาร: 500.- บาท
  • วันที่ยื่นข้อเสนอ: 24 เมษายน 2562
  • ราคากลาง: 1,980,000.- บาท