ประกวดราคาซื้อ จัดซื้อรถบรรทุกดีเซล ขนาด 4 ตัน 6 ล้อ (ร.ร.ศรีอินทร์ฯ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ข้อมูลเพิ่มเติม

  • เรื่อง: ประกวดราคาซื้อ จัดซื้อรถบรรทุกดีเซล ขนาด 4 ตัน 6 ล้อ (ร.ร.ศรีอินทร์ฯ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  • เลขที่เอกสาร: 13/2562
  • วันที่ขายแบบ/เอกสาร: 10 เมษายน 2562 - 23 เมษายน 2562
  • ราคาแบบ/เอกสาร: 500.- บาท
  • วันที่ยื่นข้อเสนอ: 24 เมษายน 2562
  • ราคากลาง: 1,375,000.- บาท