ประกวดราคาจ้างก่อสร้างตาข่ายกันฟุตบอล (ร.ร.ศรีอินทร์) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ข้อมูลเพิ่มเติม

  • เรื่อง: ประกวดราคาจ้างก่อสร้างตาข่ายกันฟุตบอล (ร.ร.ศรีอินทร์) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  • เลขที่เอกสาร: 64/2562
  • วันที่ขายแบบ/เอกสาร: 10 เมษายน 2562 - 22 เมษายน 2562
  • ราคาแบบ/เอกสาร: 1,000.- บาท
  • วันที่ยื่นข้อเสนอ: 23 เมษายน 2562
  • ราคากลาง: 542,500.- บาท