ประกวดราคาจ้างปรับปรุงถนนผิวจราจร คสล.สาย หมู่ที่ 5 ต.หนองกุลา อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก เชื่อมต่อ หมู่ที่ 1 ต.ช่องลม อ.ลานกระบือ จ.กำแพงเพชร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ข้อมูลเพิ่มเติม

  • เรื่อง: ประกวดราคาจ้างปรับปรุงถนนผิวจราจร คสล.สาย หมู่ที่ 5 ต.หนองกุลา อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก เชื่อมต่อ หมู่ที่ 1 ต.ช่องลม อ.ลานกระบือ จ.กำแพงเพชร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  • เลขที่เอกสาร: 97/2562
  • วันที่ขายแบบ/เอกสาร: 9 กรกฎาคม 2562 - 24 กรกฎาคม 2562
  • ราคาแบบ/เอกสาร: 1,000.- บาท
  • วันที่ยื่นข้อเสนอ: 25 กรกฎาคม 2562
  • ราคากลาง: 1,778,800.- บาท