จัดซื้อตู้เหล็ก จำนวน 4 รายการ

ข้อมูลเพิ่มเติม

  • เรื่อง: จัดซื้อตู้เหล็ก จำนวน 4 รายการ
  • เลขที่เอกสาร: 22/2562
  • วันที่ขายแบบ/เอกสาร: 9 กรกฎาคม 2562 - 18 กรกฎาคม 2562
  • ราคาแบบ/เอกสาร: 100.- บาท
  • วันที่ยื่นข้อเสนอ: 19 กรกฎาคม 2562
  • ราคากลาง: 386,600.- บาท