ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกอเนกประสงค์ ชนิด 10 ล้อ (กองช่าง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ข้อมูลเพิ่มเติม

  • เรื่อง: ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกอเนกประสงค์ ชนิด 10 ล้อ (กองช่าง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  • เลขที่เอกสาร: 23/2562
  • วันที่ขายแบบ/เอกสาร: 11 กรกฎาคม 2562 - 1 สิงหาคม 2562
  • ราคาแบบ/เอกสาร: 500.- บาท
  • วันที่ยื่นข้อเสนอ: 2 สิงหาคม 2562
  • ราคากลาง: 13,401,000.- บาท