ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนผิวจราจร คสล.หมู่ที่ 3 บ้านปากคลอง ต.หอกลอง เชื่อมต่อ ต.ท่าช้าง อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ข้อมูลเพิ่มเติม

  • เรื่อง: ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนผิวจราจร คสล.หมู่ที่ 3 บ้านปากคลอง ต.หอกลอง เชื่อมต่อ ต.ท่าช้าง อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  • เลขที่เอกสาร: 100/2562
  • วันที่ขายแบบ/เอกสาร: 11 กรกฎาคม 2562 - 23 กรกฎาคม 2562
  • ราคาแบบ/เอกสาร: 2,000.- บาท
  • วันที่ยื่นข้อเสนอ: 24 กรกฎาคม 2562
  • ราคากลาง: 4,248,583.64 บาท