ประกวดราคาซื้อเครื่องดนตรีสากล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ข้อมูลเพิ่มเติม

  • เรื่อง: ประกวดราคาซื้อเครื่องดนตรีสากล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  • เลขที่เอกสาร: 28/2562
  • วันที่ขายแบบ/เอกสาร: 24 กันยายน 2562 - 2 ตุลาคม 2562
  • ราคาแบบ/เอกสาร: 100.- บาท
  • วันที่ยื่นข้อเสนอ: 3 ตุลาคม 2562
  • ราคากลาง: 750,000.- บาท