ประกวดราคาจ้างปรับปรุงถนนผิวจราจรลาดยางแบบพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (โดยวิธี Pavement In-Place Recycling) สาย อบจ.พล. 3010 บ้านมณเฑียรทอง - บ้านเสวยซุง อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ข้อมูลเพิ่มเติม

  • เรื่อง: ประกวดราคาจ้างปรับปรุงถนนผิวจราจรลาดยางแบบพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (โดยวิธี Pavement In-Place Recycling) สาย อบจ.พล. 3010 บ้านมณเฑียรทอง - บ้านเสวยซุง อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  • เลขที่เอกสาร: 6/2563
  • วันที่ขายแบบ/เอกสาร: 4 พฤศจิกายน 2562 - 20 พฤศจิกายน 2562
  • ราคาแบบ/เอกสาร: 4,000.- บาท
  • วันที่ยื่นข้อเสนอ: 21 พฤศจิกายน 2562
  • ราคากลาง: 8,772,917.75 บาท